حسین قاسمی | رئیس هیئت مدیره و مدیر آموزشی

حسین قاسمی  | رئیس هیئت مدیره و مدیر آموزشی

حسین قاسمی رئیس هیئت مدیره و مدیر آموزشی آکادمی فوتبال روستوف ایران

expand_less