پنجشنبه 23 بهمن 1399
قانون خطاها و کارت زرد و قرمز در فوتبال

قانون خطاها و رفتارهاي ناشایست در فوتبال
ده خطاي زیر را که به طریقی به تشخیص داور انجام گیرد و یک ضربه آزاد مستقیم گرفتـه مـی شـود عبارتند از:
1 -گل زدن یا اقدام به آن
2 -پشت پا زدن یا اقدام به آن
3 -پریدن روي بازیکن حریف
4 -تنه زدن به حریف
5 -زدن یا اقدام به آن
6 -هل دادن حریف
7 -تکل روي حریف براي کسب توپ اما قبل از لمس توپ به حریف برخورد کند
8 -آب دهان انداختن به حریف
9 -گرفتن حریف
10 -دست زدن عمدي به توپ (به جز دروازهبان در داخل محوطه جریمه خود)
توجه: اگر هر یک از ده خطاي بالا به وسیله بازیکن در داخل محوطه جریمه صورت پذیرد یک ضربه پنالتی به نفـع تیم حریف اعلام میگردد. در ضمن در اعلام پنالتی وضعیت توپ ملاك نیست. اما توپ باید در جریان بـازي باشـد.

 

اگر بازیکنی به تشخیص داور هر یک از خطاهاي زیرا را مرتکب شود یک ضربه آزاد غیر مستقیم به نفع تـیم مقابـل اعلام می شود.
1 - بازي کردن به نحو خطرناك
2 -سد کردن
3 -جلوگیري از رها کردن توپ با دست توسط دروازه بان.

 

اگر دروازه بان 5 خطاي زیر را در داخل محوطه خود انجام دهد، یک ضربه آزاد مستقیم گرفته میشود.
1 -دروازه بان توپ را بیش از 6 ثانیه از پر تاب توپ در اختیار داشته باشد.
2 -بعد از رها کردن توپ آن را دو باره با دست لمس کند، قبل از اینکه توپ با بازیکن دیگر لمس شده باشد.
3 -توپ را از پرتاب اوت توسط همدسته آن با دست لمس کند.
4 -وقت را تلف کند.
5 -چنانچه توپ عمدي توسط بازیکن همدسته دروازهبان پا به طرف او زده و با دست لمس کند.

 

اگر بازیکنی هفت خطاي زیر انجام دهد کارت زرد میگیرد:
1 -براي رفتار غیر ورزشی گناهکار باشد.
2 -مخالف خود را با کلمات و عمل نشان دهد.
3 -مهرانه قوانین بازي را نقض نماید.
4-آغاز مجدد بازي را به تأخیر اندازد.
5 -عدم رعایت فاصله در ضربههاي آزاد یا کرنر،...
6-عمدي زمین بازي را بدون اجازه داور ترك کند.
7 -بدون اجازه داور، وارد یا دوباره وارد زمین شود.

 

خطاي قابل اخراج:
1 -براي خطاي شدید گناهکار باشد.
2 -براي برخورد شدید گناهکار باشد
3 -آب دهان انداختن به حریف یا هر شخص دیگر
4 -وضعیت آشکار گل را با دست زدن از حریف سلب کند
5 -وضعیت آشکار گل را از حرکت رو به جلو حریف با خطایی که جریمه پنالتی یا ضربه آزاد باشد سلب کند
6-استفاده از الفاظ اهانت آمیز و بی احترامی و فحش دادن
7 -دومین اخطار در همان بازي

 

 

 

دسته بندی : مقالات فوتبال

chat_bubble_outline ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
local_phone