یکشنبه 14 شهریور 1400
پيچيدگيهاي رواني – اجتماعي فوتبال رسانه اي

پيچيدگيهاي رواني – اجتماعي فوتبال رسانه اي

فوتبال رسانه اي از نظر علم نشانه شناسي به عنوان مجموعه اي از علائم با تأكيد بر زير مجموعه هـاي مختلـف نشانه (ها لباسهاي بازيكنان و )... بر هيجانهاي حادثه تأكيد دارد .
از نظر روانشناسي اجتماعي ، پديده هاي رواني – اجتماعي محصول كنش هاي متقابل ميان مـردم و رسـانه هاسـت كه به صورت يك توليد اجتماعي آشكار مي شود . برخي از حكومت ها از فوتبال به عنوان وسيله اي در جهت اميـال سياسي و تقويت ملي استفاده مي كنند و از طريق رسانههاي جمعي در روان و فكر انسان رسوخ كرده و بدين ترتيـب
فرهنگ سلطه آنان آرام و پنهان در ذهن انسان عمل مي كند به گونه اي كه انسان واقعيت موجود را حقيقـت مطلـوب ميپندارد. پديده رواني اجتماعي رسانه اي گهگاه با وانمايي هاي غير واقعبيانـه مـي توانـد دغدغـه هـا و چـالش هـايگوناگوني در جوامع ايجاد كند و از اين طريق انسجام اجتماعي در خطـر جـدي قرارمـي گيـرد . از فوتبـال رسـانه اي مي آموزيم كه بايد خود را براي كار و تلاش در جامعه بوروكراتيك كه بيشتر شبيه به يك اتحـاد بـزرگ بـين المللـي است آماده كنيم . هدف از ادامه مقاله حاضر اين است كه زبان رسانه اي جامعه، واقع گرايانه نيست و بيشتر فانتزي و تخيل گرايانه و عامه پسند به شمار مي رود


فوتبال رسانه اي از نظر علم نشانه شناسي به عنوان مجموعه اي از علائم با تأكيد بر زير مجموعـه هـاي مختلـف نشانه ها لباسهاي بازيكنان داوران بازي، تشويق كنند گان و تماشاگران ، نشانه ها و علائم زمين بازي با رنـگ هـاي بشدت قابل توجه بر هيجانات حادثه مي افزايد. آماده سازي مردم از طريق رسانه ها، بحث پيرامون فوتبال همـراه بـا
انتشار عكس و تفاسير در مطبوعات، پخش تلويزيوني همراه با ح ركت سريع دوربين ، از نكـات قابـل توجـه فوتبـال رسانه اي است .

از نظر روانشناسي اجتماعي پديده هاي رواني – اجتماعي محصول كنش هاي متقابل ميان مردم و رسانه ها اسـت كه به صورت يك توليد اجتماعي آشكار مي شود. در چنين وضعيتي ، در رسانه ها از ماهيت بازي ها، نـوع مـديريت و مربيان برد باخت كه بخش عمده آن جنبه اطلاع رساني و آموزشي دارد، سخن بميـان مـي آيـد .

در مجمـوع فوتبـال رسانهاي موضوع جالبي براي نشانه شناسان است و نشانه نوعي پيام هـاي غيـر كلامـي هـستند كـه بـر مقولـه هـاي
1 گوناگوني نظير ظاهر فيزيكي ،
2 اشاره حركتي ،
3 چهره و رفتار چشم،
4 رفتـ ار آوايـي
5 فـضا ،
6 لمـس كـردن محـيط و

7 زمان ، تأكيد دارند . از اين رو، بازي فوتبال به طور همزمان سرشـار از
علائم و نكات مهم است به عنوان نمونه، زمين ، مجموعه اي از علائم است، مكاني كه مشتاقان و گاهي متخصـصان ، براي تماشاي يك مبا رزه خوب وستودني در نظر گرفته شده ، بدور هم جمع ميشوند و شماري از آنان گويي تنها بـه منظور مبارزه و ستيز در آنجا حضور پيدا مي كنند. از اين رو گاهي شمار تماشاگران حاضر در محل ورزش بـه ويـژه در رقابت هاي جام جهاني فوتبال بيش از دست اندركاران امور فرهنگي و صاحبان يگان هاي اقتصادي هـر يـك بـه گونه اي با آن برخورد مي كنند . تا بدانجا برخي از حكومت ها از فوتبال به عنوان وسيله اي در جهت اميـال سياسـي تقويب ملي استفاده مي كنند . و به اعتقاد با يـاري جـستن از تبليغـات در گفتـار و نوشـت هـاي سياستمداران براي برانگ يختن انگيزه ها و هيجانات و متقاعد كردن مردم در جهت اهداف حاكمان بهـره بـرداري مـي شوند. بدين ترتيب كل يك كشور و يا جهان تبديل به يك زمين فوتبال مي شود. در زمين فوتبال مكان ها نشانه اي از پايگاه اجتماعي است . نشستن در رديف 50 ... يا نشانه ثروت قدرت يا موقعيت اجتمـ اعي اسـت . زمـين خـود شـبكه وسيعي است، يك مستطيل 100 يا ردي (عرض 45 متر مربع و طول 90 متر مربع ) با خطوط سفيد روي چمن سـبز، نقش بسته است . بشدت رنگ ها و تركيب آنها به گونهاي قابل توجه بر هيجان حادثه مي افزايد. در درون زمين مـردم با لباسهاي رنگانگ به دور آن انجمن ك ردهانـد . داوران بـازي در حاشـيه زمـين ، مربيـان بـا هـدفون و سـاير وسـايل الكترونيكي، اعضاي باندهاي بازرگاني ، تشويق كنندگان و در جوامع ديگر ، دختران بـا تزئينـاتي زرق و بـرق دار بـه محيط و فضاي بازي معنايي خاص مي بخشد. مقررات و قوانين، فعاليت بازيكنان، موسيقي تفريحي ا ، نواع نمـايش هـا و... بر تجملات و حوادث و اتفاقات مي افزايند . از اين رو بازي فوتبال تنها يك رويداد ورزشي نيست، بلكه بخشي از مجموعه بزرگتر حوادثي است كه به بازي مربوط است و اهميت اين امر را بارزتر مي سازد. بخش قابل تـوجهي از بازي فوتبال براساس ترفند بناشده است . بدين معنا كه در آن به حريف علائم غلط مي دهند تا به اشتباه بيفتد . فريـب دادن از الزامات بازي است . فريب بازيگر و فريب داوران و حتي افرادي كه كارت زرد گرفته اگر چه شايسته نيست ولي انجام مي گيرد و اكثر پيچيدگيهاي فوتبال به همين دليل است . داوران نيز از نشانه ها وعلائم بهره مي گيرنـد . ايـن علائم در مجموع غير كلامي و ديداري است كه داوران را قادر مي سازد تا در زمين فوتبال بتوانند تخلـف و خطـاي هر بازيكن را تشخيص دهند

 

ادامه دارد ...

 

 

 

 

 

 

 

دسته بندی : مقالات فوتبال

chat_bubble_outline ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
local_phone