ﺳﻪشنبه 16 شهریور 1400
فوتبال رسانه اي و اجتماعي شدن

فوتبال رسانه اي و اجتماعي شدن
اجتماعي شدن فرآيندي است كه بر اثر آن ما به گونه اي مناسب براي جامعه خودمان مي انديشم و رفتار مي كنيم .
اجتماعي شدن از طريق عوامل گوناگوني انجام مي پذيرد، خانواده،ها مدارس ، رسانه ها و ...

فوتبال رسانه اي بـه عنـوان يكي از اين عوامل در ايجاد برخي ا ز ويژگيهاي انسان و در اجتماعي كردن قواعد و انديشه هايي كه در فـرد درونـي ميشود، اثر گذار است . فوتبال رسانه اي چيزي بيش از يك سرگرمي است واژه سـرگرمي مفهـوم خاصـي را بـه مـا
منتقل مي كند و سوالاتي را در اين زمينه مطرح مي سازد : چرا ما فوتبال رسانه اي را تا اين حد سرگرم كننده مي دانيم ؟ از بازي فوتبال چه ميآموزيم؟ برا ي ما چه فايدهاي را در بر دارد؟ يعني چه لذتي مي دهد و در مجموع با ما چه مي كند؟ مهمترين وظايفي كه فوتبال رسانه اي انجام مـي دهـد نقـش اجتماعي و فرهنگ سازي است . به ما مي آموزد، چگونه در جامعه مبارزه كنيم؟ چه نقشي هايي را ايفا كنيم و چگونـه با يكديگر مشاركت داشته باشيم و از قوانين چگونه اطاعت كنيم . ما از فوتبال رسانه اي مي آموزيم ، هيچ چيز بـدون برنامه ريزي و نظم و بدون آمادگي و آموزش و تمرين مداوم و داشتن مربي دلسوز و افراد آماده بـراي يـادگيري بـه موفقيت نمي انجامد.

از فوتبال رسانه اي مي آموزيم در اجتماعي بس پيچيده بسر مي بريم و به اين نتيجه مي رسـيم كـه ارتباطات با انواع مختلف آن از ارتباط غير كلامي تا نوشتاري و تصويري نقشي حساس در زندگي ما ايفا مـي كننـد .
ارتباط بازيكنان با يكديگر و ارتباط بين مردم بازيكنان و ارتباط مردم با بازيكنان و مهم تـر از همـه نقـش و ارتبـاط رسانه ها با بازيكنان از اهميت خاص برخوردار است . افزون بر اين، مي آمـوزيم كـه در جامعـه پيچيـده و تخصـصي شده، بسر مي بريم و اين مهارت و تخصص ها در موقعيت و منزلت اجتماعي مانقشي اساسي دارند و سـبب تحـرك اجتماعي مي شوند و طبقه اجتماعي را دگرگون مي سازند . در فوتبال رسانه اي مي آموزيم توانائيهاي فردي و نبـوغ و ويژگي هاي شخصيتي در بازيكنان و مربيان و سر مربيان نقشي تعيين كننده دارد .

در اينجا تيمهاي فوتبال به عنـوان « الگو » براي جوامع مدرن عمل مي كنند و ما از تماشا ي فوتبال در مي يابيم كه بايد در سـازمانهايي كـه داراي سـاختار مناسب و زير نظر مربيان با تجربه قرار دارد، تخصصي تر عمل كنيم و اينكه مي بايد تخصصي شدن را از ابتدا به نفـع گروه و سپس به نفع خودمان دنبال كنيم و از همه مهمتر از فوتبال رسانه اي مي آموزيم كه بايد خـود را بـراي كـار و تلاش در جامعه بوروكراتيك كه بيشتر به يك اتحاديه بزرگ بين المللي است، آماده سازيم .
در واقع استفاده از فوتبال رسانه اي نوع آموزش و آماده سـازي افـراد در دنيـاي پيچيـده امـروزي را خاطرنـشان مي سازد

 

 

 

 

 

دسته بندی : مقالات فوتبال

chat_bubble_outline ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
local_phone