ﺳﻪشنبه 2 دی 1399
حمایت از کودکان در فوتبال پایه

حمایت از کودکان در فوتبال پایه
همانطور که در فصل مربی - بیان شده است ، یک سیاست برای اطمینان از حمایت از کودکان باید پایه و اساس باشد شامل همه ابتکارات فوتبال بنیادین که توسط انجمن های عضو ارتقا یافته اند. این سیاست باید صریحاً باید برای حمایت از کودک ، آنچه که برای انجمن عضو قابل قبول است و چه چیزی نیست ، و روند شکایات و ادعاها و نقش انجمن را تعریف کند. همچنین الزم به ذکر است که برنامه حمایت از کودک می تواند ابزاری مفیدی برای توسعه روابط با سایر شرکای خود مانند دولت و حامیان خاص باشد.
از آنجا که شرایط در هر کشور متفاوت است ، این دستورالعمل ها باید با موقعیت خاص انجمن عضو تطبیق یابد.

 

 

 

chat_bubble_outline ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
local_phone