جمعه 5 دی 1399
نقش وزارت آموزش و پرورش در فوتبال پایه

نقش وزارت آموزش و پرورش در بهبود فوتبال پایه
این وزارتخانه مدیریت بخش اعظم موسسات آموزشی در کشور طراحی برنامه های آموزشی و ارائه منابع آموزشی را بر عهده دارد
مزایای استفاده از طریق این شبکه از مدارس می تواند به شرح زیر شناسایی شود
- دسترسی به تمامی مدارس در کشور شامل مدارسی که در دوردست ترین مناطق روستایی و در جزایر دورافتاده وجود دارند
- مزیت استفاده از شبکه های آموزشی موجود به ویژه برای ارتباط با مدارس
- سازماندهی مسابقات و آموزش توزیع تجهیزات گزارش فعالیت ها و غیره
- مشارکت بالقوه معلمان چه در زمینه ورزشی و غیر ورزشی برای اتاق ارائه مطالب ورزشی می تواند همکاری با کیفیت باال ایجاد شود شامل آموزش مدیران مدارس و درگیر کردن آنها در مسابقات بین مدارس و در لیگ فوتبال منطقه ای.
- ارتباط داشتن با باشگاهها، هدایت دانش آموزان عالقمند به تمرینات منظم تر نسبت به باشگاه های محلی و داشتن باشگاه مربی مربیان شرکت در فعالیت های مدرسه
ارتباط برقرار کردن با این وزارتخانه ، به خصوص در کشورهای توسعه یافته جایی که تمرین ورزشی همیشه به صورت سازگار و در چهارچوب درستی نیست حاثز اهمیت است، وضعیت اقتصادی گاهی مانع دسترسی به ساختار ها حتی در ابتدایی ترین سطح و به خصوص در خرید تجهیزات ورزشی به ویژه توپ فوتبال

 B.N : در برخی که از کشورها، همه مدارس توسط وزارتخانه مدیریت نمیشوند، به ویژه در مورد جوامع مذهبی و مدارس بین المللی که تامین مالی آنها خارج از کشور است حائز اهمیت است که برنامه های فوتبال پایه از تفکیک و ادغام این مدارس اجتناب کند.

 

 

 

 

chat_bubble_outline ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
local_phone