یکشنبه 7 دی 1399
نقش ارگانهای دولتی و غیر دولتی در بهبود فوتبال پایه

نقش ارگانهای دولتی و غیر دولتی در بهبود فوتبال پایه

ارگانهای دولتی ممکن است در اجرای برنامه نقش داشته باشد، به عنوان مثال:
- مناطق و شهرها: یکپارچگی برنامه در فعالیتهای منطقه و جامعه
- سازمانهای محیط زیست: برنامه های مرتبط با فوتبال با احترام به طبیعت و حفاظت از منابع آب آشامیدنی مدیریت زباله و غیره
- سازمانهای زنان: مشارکت و مبارزه علیه تبعیض جنسیتی از طریق مخلوط تیمها تشویق دختران به بازی فوتبال و غیره

 

دیگر شرکای غیردولتی
شهرها و جوامع در بسیاری از کشورها جوامع منطقه ای و محلی اساس زندگی اجتماعی هستند ممکن است یک رابطه به طور مستقیم با مناطق و برخی شهرها بستگی به اهمیت آنها شکل بگیرد در این مورد تمام مسائلی که قبالً توضیح
داده شده است برای دولت ها اعمال می شود:
- استفاده از زمین های متعلق به جوامع یا مناطق
- کمک گرفتن از گروه های ورزشی در جوامع و مناطق
- مدیریت شبکه مدارس توسط مناطق و جوامع در واقع توسط وزارتخانه

 

NGO
سازمانهای غیردولتی اغلب کمک هایی از دولت و سازمانهای خارجی )یونیسف، صلیب سرخ، اتحادیه اروپا و
غیره( دریافت می کنند و به نمایندگی از دولت در بخشهای هدفمند به ویژه در پروژه های توسعه و کمک
رسانی کار میکنند. این سازمانها دروازهی دارند که میتواند با فعالیتهای توسعه فوتبال همراه باشد به عنوان

مثال:
- آموزش کمک های اولیه توسط صلیب سرخ در طول جلسات آموزشی برای مربی مربیان و معلمان
- کمپینهای بهداشت یونیسف 1(آموزش درباره مالاریا و غیره) مرتبط با مسابقات بین موسسات مدرسه
- مشارکت مالی با اتحادیه اروپا برای توسعه برنامه های ورزشی و آموزشی

 

 

 

chat_bubble_outline ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
local_phone