دوشنبه 8 دی 1399
خدمات وزارت جوانان و ورزش و وزارت بهداشت در بخش فوتبال پایه

خدمات وزارت جوانان و ورزش و وزارت بهداشت و سایر سازمانهایی دولتی و خصوصی در بخش فوتبال پایه

وزارت جوانان و ورزش
- اعضای انجمن
کودکان ابتدایی دختران و پسران (6 تا 12 ساله )
نمایندگی های ورزشی
معلّمان ورزشی
زمینها
تجهیزات داخل سالن
وزارت جوانان و ورزش
- سیاست های ورزشی دولت
- گروه آموزشی ورزشی
- کارمندان جوان و مدیریت ورزشی
- زیر ساز های ورزشی
- حمایت مالی و هزینه های رابطه نزدیک با فدراسیون ورزشی ارتباط با المپیک ملی و دیگر وزارتخانه ها

 

وزارت بهداشت
- بهداشت کودکان
- دروازه اولیه
- مساعدت پزشکی
- گواهینامه های پزشکی ورزشی
- ارتقای سالمت از طریق ورزش
- حامیان
- پتانسیلی برای بسیاری از حامیان برای پیوند دادن تصویر خود به برنامه فوتبال پایه وجود دارد. ارتباط با ورزش، سلامت، آموزش و پرورش و جوانان، برنامه ملی و غیره همه عوامل جذاب برای بازاریابی یک شرکت است.
- حمایت مالی ممکن است انواع مختلفی داشته باشد. اغلب این خدمات تجهیزات ورزشی (حاوی لوگو یا شعار تجاری)، عرضه جوایز و یا کمک مالی (برای جبران پوشش رسانه ای) است.

 

اقداماتی که باید انجام شود
- قبل از انجام هر گونه ارتباط با سازمان های وزارتخانه ضروری است تا توافق نامه ای را ایجاد نمایند تا اطمینان حاصل شود که پروژه قابل اجرا و قابل دوام باشد.
- پروژه فوتبال پایه
- مراحل زیر باید مورد توجه قرار گیرد:
- نسخه پیش نویس پروژه باید از کمیته اجرایی انجمن ملی حمایت دریافت کند.
- این پروژه باید بخشی از چشم انداز بلند مدت انجمن را برای حداقل 4 سال تشکیل دهد و باید در برنامه
ی توسعه بلند مدت که توسط مقامات توسعه دهنده ی فیفا طراحی شده است، شامل شود.
- این پروژه باید به طور خاص شامل موارد زیر باشد:
- جزئیات دروازه، معیارهای موفقیت، محتوای ورزشی، تقویم عملیات، بودجه و برنامه مالی.
- این پروژه باید بر اساس منابع دپارتمان فنی انجمن باشد و باید لیگ های فوتبال منطقه ای را در بر
بگیرد.
- پرونده نهایی باید تصویب ملی کمیته اجرایی را دریافت کند.
- توجه! مشارکت شرکای بخش خصوصی و در واقع NGO ها برای پرونده مثبت است.

رابطه با دولت
- موارد زیر باید برای جلسات با یک وزارتخانه مورد توجه قرار گیرد:
- یک فایل نمایشی مختصر و موثر تهیه کنید یا در صورت لزوم ارائه یک ویدیو ارائه دهید.
- پروژه را به شیوه ای عینی در قالب "win win "ارائه کنید، به بیان دیگر، وزارتخانه و فوتبال از پیاده
سازی پروژه )و البته به عنوان ذینفعان واقعی ارائه شده در دروازه پروژه ها( نفع می برند.
- عالقه به همکاری در یک پروژه موفق و تعهد تمام طرفین، را ارائه دهید.
- شرکای دیگر را در پروژه، هم خصوصی و هم عمومی، بدون فراموش کردن فیفا و کنفدراسیون مربوطه،
در صورتی که درگیر باشد، دخیل کنید.
- یک تقویم از جلسات و اقدامات، مخصوصا برای مرحله شروع پروژه ایجاد کنید.
61
- اگر یک کمیته رهبری برای مدیریت پروژه راه اندازی شود،پیشنهاد کنید که وزارتخانه به عنوان یک
عضو، جایگاهی را دریافت کند. )نکته. همیشه اطمینان حاصل کنید که اعضای فوتبال در کمیتۀ رهبری در
اکثریت حضور دارند. کنترل پروژه نباید به طرف احزاب دیگر منتقل شود(.
- پیشنهاد کنید که یک توافق نامه تهیه شده و محتوای آن تایید شده باشد.
- نکته: اگر قوانین کشور اجازه می دهد و در صورت لزوم، باید پشتیبانی وزارتخانه در دریافت معافیت هایوارداتی برای تجهیزات ورزشی درخواست شود.
- جوامع
- انجمن های محلی • شهرداری ها • ناحیه / استان ها / مناطق • روستاها • والدین • امکانات محلی و غیره

سازمان های غیر دولتی
- برنامه های جوانان • برنامه های کمک رسانی • گروه های آسیب پذیر در جامعه • ادغام اجتماعی • برنامه های آموزشی • مبارزه با مواد مخدر • مبارزه با فقر و غیره

 

حامیان
- هتل ها، بانک ها، شرکت ها • سازمان دهندگان رویداد و شخصیت ها • زیرساخت های ورزشی • پشتیبانی مالی و تدارکات • فوتبال پایه. و غیره

 

 

 

chat_bubble_outline ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
local_phone