دوشنبه 15 دی 1399
فوتبال 4 و 5 نفره در فوتبال پایه

فوتبال 4 و 5نفره در فوتبال پایه

فوتبال 4 و5 نفره
گزینه های های زیادی با توجه به بودن یا نبودن دروازه بان وجود دارد
4*4 بدون دروازه بان یا درواز )نگه داشتن توپ، عبور از بازی، توقف خط(
4*4 بدون دروازه بان، دروازه کوچک (2 یا 4)
3*3 با دروازه بان
4*4 با دروازه بان

 

5 شکل بازی فوتبال 4 و 5 نفره
1 -کودکان فوتبال را از طریق بازی مختلف انجام شده کشف می کنند.
2 -فرصت برای دختران و پسران با تعداد بازی قابل توجهی
3 -فضای جشنواره ها )جشنواره ها، جلسات آموزشی، فعالیتها، اعضاء(
4 -کمک با توسعه مهارت های فکری، عاطفی و حرکتی کودکان
5 -اولویت بازی کردن به جای برنده شدن
5 اصلی که در طول تمرین تاکید می شود:
1 -اطمینان حاصل کنید که تمام فعالیتها بازی هستند.
2 -اجازه هیچگونه رقابت و طبقه بندی را ندهید.
3 -اطمینان حاصل کنید تمام بچه ها بدون هیچ محدودیتی بازی میکند و از خودشان رضایت دارند.
4 -سازماندهی و آمادهسازی جلسات و جشنواره ها
5 -ارائه نظارت با کیفیت باال )اهمیت لمس انسان(

 

مثالهای از سازماندهی
اصول:
- زمین فوتبال 4-5 و 6 نفره می تواند در اندازه زمین فوتبال باشد)11 نفره(. مسابقات میتوانند به طور همزمان در این زمین ها همچون بازی های تمرینی و مدرسه انجام شود.
- زمین فوتبال 2-3 و 5 میتواند نصف اندازه زمین فوتبال باشد. مسابقات میتوانند به طور همزمان در این زمین ها همچون بازی های تمرینی و مدرسه انجام شود.

 

توصیه ها:
توصیه می شود خطوط موجود استفاده شود: خط جانبی، خط گل و منطقه گل از زمین فوتبال 11 نفره
- مخروط ها در نشانه گذاری خارج از منطقه 5 نفره استفاده می شود( نیازی به کشیدن خطوط اضافینیست)

روش:
- بسته به تعداد تیم ها، هر تیمی که در مسابقه شرکت می کند آن را به دست می آورد(حداقل)
- 2 مسابقه
- یک بازی مدرسه ای اقتباس شده از فوتبال
- یک مسابقه تمرینی

 

فوتبال 4 نفره
زمین
4*4 بدون دروازه بان از 12 متر * 20 متر تا 15 متر *25 متر
4*4 با دروازه بان از 12 متر * 20 متر تا 15 متر *25 متر
- چهار مخروط یا تیر هر کدام به فاصله سه متر از گوشه و در امتداد خطوط اطراف زمین فوتبال قرار دارند که میتوان از آن برای نشان دادن دو منطقه پنالتی بدون نشانه گذاری کردن با خط استفاده کرد. دروازه بان میتواند توپ را داخل این منطقه اداره کند.
- نقطه پنالتی: 4 متر از دروازه
- اگر دروازه های مناسب در دسترس نباشد، از دو مخروط یا تیر به فاصله 3 متر از هم استفاده کنید.

 

تیمها
- یک تیم از چهار بازیکن )دختران و پسران( بدون دروازهبان تشکیل شده است .اگر تیمی دروازهبان داشتهباشد 3 بازیکن ذخیره دارد.
- 4 بازیکن جایگزین وجود دارد. تعویض هر زمان در طول بازی امکان پذیر است.
- بازیکن های جایگزین همچنان در مسابقه حضور دارند و میتوانند به عنوان جایگزین به زمین باز گردند.
- در جشنواره ها، همه بازیکنان باید به طور مساوی شرکت کنند.

 

قوانین بازی
قوانین زیر در فوتبال استفاده می شود:
- تمام ضربه های آزاد مستقیم
- بدون آفساید
- اگر داور در نظر گرفته باشد که یک خطای جدی در منطقه پنالتی رخ داده است به تیم حریف پنالتی عطا می شود.
- ضربه، ضربات آزاد، ضربات کرنر، ضربات گل: حریفان باید سه متر عقب بایستند.
- توپ فوتبال: اندازه 4
- داوران: داور کنار زمین )بدون سوت( در بیرون از زمین

 

فوتبال 5 نفره
زمین
5*5 از 20 متر *30 متر تا 25 متر*35 متر
- چهار مخروط یا تیر، هر کدام به فاصله چهار متر از گوشه و در امتداد خطوط اطراف زمین فوتبال قرار دارند. که میتوان از آن برای نشان دادن دو منطقه مجاز پنالتی بدون نشانه گذاری کردن خط استفاده کرد
دروازه بانان میتوانند توپ را در این محدوده اداره کنند.
- نقطه پنالتی 5 متر از دروازه
- اگر دروازه های مناسب در دسترس نباشد، از دو مخروط یا تیر به فاصله 4 متر از هم استفاده کنید

 

تیم
- یک تیم از 5 بازیکن )پسر و دختر( تشکیل شده که یکی از آنها دروازه بان است
- پنج بازیکن ذخیره مجاز است، تعویض در هر زمانی از مسابقه امکان پذیر است
- بازیکنان جایگزین همچنان در مسابقه حضور دارند و میتوانند به عنوان جایگزین به زمین باز گردند
- در جشنوارهها، همه بازیکنان باید به طور مساوی شرکت کنند

 

قوانین بازی
قوانین زیر در فوتبال استفاده می شود
- تمام ضربات آزاد مستقیم هستند
- بدون آفساید
- اگر داور به این نتیجه برسد که خطای جدی در منطقه پنالتی رخ داده است به تیم حریف پنالتی عطامی شود
- در ضربه پا ضربات آزاد ضربات کنه ضربات گل: حریف آن باید 4 متر عقب تر بایستند
- در ضربات کرنر، ضربات گل: حریف باید حداقل 4 متر دورتر از زمانی که ضد ضربه زده میشود بایستند
- توپ: اندازه 4
- داوران: داوری آموزنده (بدون سوت) در بیرون از زمین

 

 

 

 

chat_bubble_outline ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
local_phone