فرم نظر سنجی آکادمی فوتبال روستوف

این بخش جهت تسهیل در امر خدمات بهتر و بیشتر به شما و مشخص شدن نیازهای حداکثری فوتبال آموزان طراحی شده . لطفا فرم زیر را پر نموده تا بتوانیم خدمات مناسب تری را برای شما مهیا کنیم .

 

local_phone