پنجشنبه 30 دی 1400

آموزش چیدمان صحیح دفاع فوتبال - روش های صحیح ایستادن مدافعین توسط مربی آکادمی فوتبال روستوف آقای کاظم برجلو . مهمترین عوامل عدم گل خوردن در فوتبال روش صحیح دفاع می باشد و چیدمان مدافعین و مکانهای صحیح ایستادن مدافعین باعث می شود که محاجمین نتوانند از سد دفاعی صحیح عبور کنند .

 

دسته بندی :
local_phone