شنبه 4 بهمن 1399
انواع ضربه و خصوصیات آنها در فوتبال

ضــربه ها در فوتبال
انجام مطلوب هر نوع ضربه به موقعیت بازي و وضـعیت تـوپ، اسـتقرار در مسـیر آن، انتخـاب سـطح تمـاس مناسب، نزدیکی سطح تماس به توپ و ارسال آن به سمت هدف بستگی دارد که به طور مختصر به بررسی هر یک
از عوامل مذکور پرداخته میشود.


1 -موقعیت بازي و وضعیت توپ :درك شرایط بازي در کلیه مهارتها از جمله ضربه، کنترل، دریبل و... اهمیت زیادي دارد. درك مسیر، سرعت، وضعیت، زاویه مناسب و جاگیري سایر بازیکنان نیز باید در ضـربه مـورد توجـه قرار گیرد .

 

2 -استقرار در مسیر حرکت توپ: استقرار صحیح در مسیر حرکت توپ بازیکن را قادر میسـازد تـا از حـداکثر توانایی خود براي ارسال به موقع و دقیق آن به هدف سود برد.

3 -انتخاب سطح تماس: چنانچه ذکر شد، از تمام اندامهاي مجاز بدن از جمله سر، بخشهاي مختلـف پـا، زانـو و سینه براي وارد کردن ضربه به توپ استفاده میشود. شرایط بازي، چگونگی موقعیـت تـوپ و وضـعیت قرارگیـري بازیکن نسبت به توپ عوامل تعیین کننده سطح تماس است .

 

4 -نزدیکی سطح تماس به توپ: در نزدیکی سطح تماس با توپ براي شوت زدن یاپاس دادن به وسیله پا تجزیه و تحلیل اندامهاي موثر زیر اهمیت دارد و توجه به آنها در مراحل آموزش براي اجراي درست مهـارت الزامـی اسـت :
الف -پاي تکیه: تقریباً در کلیه ضربهها این پا از ناحیه زانو خم میشود. براي ارسال تـوپ بـه مسـافتهاي کوتـاه و
زمینی این پا در کنار و نزدیک آن و براي انجام ضربات بلند و قوسدار با مقداري فاصله در پشت توپ قرار میگیرد
و وزن بدن را به هنگام شوت تحمل میکند .
ب - پاي ضربه: عموماً پاي ضربه از ناحیه زانو خم میشود و با تابی مناسب به عقب برده میشود و با سرعتی کـه
بستگی به نوع و هدف ضربه دارد به جلو رانده میشود. این پا در حالی که از ناحیه مفصل مچ ثابت است بـه تـوپ
ضربه وارد میکند و پس از شلیک توپ به منظور دقت بیشتر مسیر توپ نسبت به هدف را تعقیب میکند.
ج - بالا تنه: وضعیت بالاتنه در هنگام ضربه بستگی به ارتفاع توپ ارسالی دارد. براي فرستادن توپهاي هوایی، بـالا
تنه عقبتر از توپ و براي توپهاي زمینی در بالاي توپ قرار میگیرد. دستها نیز نقش مهمی در حفظ تعـادل بـدن
دارند.

 

5 -ارسال توپ به هدف: مسیر حرکت توپ به محل ضربه و نیز چگونگی وارد شدن نیرو نسـبت، بـه قرارگیـري مرکز ثقل توپ بستگی دارد. ضربه به زیر مرکز ثقل باعث هدایت توپ در مسیر هوایی، ضـربه بـه بـالاي آن سـبب حرکت زمینی میشود، و وارد شدن ضربه به طرفین مرکز ثقل باعث چرخش توپ میشود که به اصطلاح آن را توپ (کاتدار) میگویند .

 

 

دسته بندی : مقالات فوتبال

chat_bubble_outline ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
local_phone